fbpx

Veenendaal tegen windmolens op de grens met Renswoude

VEENENDAAL – Net als in vele gemeenteraden wordt er ook in Veenendaal gesproken over de Regionale Energie Strategie. De overheid wil samen met de burgers streven naar een betere omgang op het gebied van energie. Om dit te bereiken moeten er bepaalde doelen gehaald worden. De vraag is echter: hoe?. De Regionale Energiestrategie is een strategienota die er vanuit gaat dat we eerst zoveel mogelijk energie besparen en dan zoveel mogelijk opwekken om aan de toenemende vraag te voldoen.

In de Foodvalley, waaronder de XON gemeenten, Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en Rhenen vallen, streeft de regio ernaar om in 2030 0,75 TWh per jaar aan energie te leveren. De energie die uit zon en wind wordt gehaald is voor de Foodvalley erg belangrijk. Ook in Veenendaal wordt er gediscussieerd over de strategie, daarbij wordt niet alleen gekeken naar de eigen mogelijkheden, maar ook naar wat de buren doen.

De energie die uit wind wordt gehaald is, met name voor Veenendaal, een punt van discussie. In de buurgemeenten Renswoude (behorende tot dezelfde regio als Veenendaal) en in Overberg (horende bij een geheel andere regio), is men voornemens windmolens te plaatsen. Althans daar liggen nu de twee meest voor de hand liggende zoeklocaties.

Kees Oskam schaduw-raadslid GroenLinks Veenendaal: “Als GroenLinks Veenendaal zijn we voor windmolens, we zijn ervan overtuigd dat windenergie op land nodig is om de klimaatdoelen te halen. De zoekgebieden voor windmolens die er nu zijn, liggen buiten Veenendaal, de gemeenteraad van Veenendaal gaat hier dus niet over. De zorgen over de overlast van de windmolens zijn te begrijpen, maar er zijn landelijke wetten die ervoor zorgen dat er niet teveel overlast wordt ervaren door omwonenden. Onze buurgemeenten moeten en zullen zich hier ook aan houden”.

Hans van de Braak fractievoorzitter PvdA: “De stelling is dat we zoveel mogelijk windenergie op zee regelen, zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en op land en tenslotte nog windenergie op land om de doelstelling te halen. Draagvlak onder betrokken inwoners is er nauwelijks, juist vanwege de mogelijke komst van mega windturbines op land. Ook aan de grens van Veenendaal zijn zoekgebieden voor windenergie, waar inwoners uit West veel last van zouden kunnen ondervinden. Wij denken dat als deze windmolens veel kleiner zijn er wel draagvlak voor te vinden is. Dát we voorlopig windenergie nog nodig hebben, staat buiten kijf. Wijzigingsvoorstellen bij de RES liggen dus voor de hand”.

Inwoners beslissen

Jan Breur, fractievoorzitter SP Veenendaal vindt dat inwoners moeten beslissen over de komst van grote windmolens: “De SP wil de inwoners van Veenendaal de eindbeslissing over de mega windturbines in de nabije omgeving in handen geven. Aan de hand van een draagvlakmeting onder de inwoners zou de definitieve beslissing moeten worden genomen. Als alternatief voor de mega windturbines denkt de SP bijvoorbeeld aan oplossingen langs de snelwegen. Door te kiezen voor zonnepanelen en kleine windmolens langs de snelwegen kan er overlast worden voorkomen”.

ProVeenendaal erkent dat er gezorgd moet worden voor een goed leefklimaat, waarbij er voldoende aandacht besteed wordt aan milieu, duurzaamheid en groene energie: “De RES 1.0 is een visiedocument waarin zoeklocaties voor zon en wind zijn opgenomen in de regio. Maar mega windturbines wil ProVeenendaal niet te dicht bij bewoning, niet in Veenendaal en ook niet op de grens van Veenendaal. Participatie is altijd belangrijk, met name bij deze thema’s. Ga eerst met betrokken omwonenden en gemeenten in gesprek en kijk gezamenlijk naar goede oplossingen. Hiervoor dienen wij komende raadsvergadering een amendement in: mega windturbines op de Emminkhuizerberg NO-GO. Er zou ook sprake zijn van initiatieven in het Binnenveld. Hiervoor geldt, als het aan ProVeenendaal ligt, hetzelfde. De stappen bij een ontwikkeling met impact zouden moeten zijn: inbreng ophalen bij omwonenden en dan bij een positief geluid opnemen in plannen en visies”, zo stelt Bo Visser, Raadslid ProVeenendaal.

“Voorzorgsprincipe geldt ook voor windturbines”, zo stelt Dick Both van de SGP in Veenendaal: “De afgelopen periode is veel gesproken over grote windturbines rondom Veenendaal. En terecht! Want windturbines met een hoogte van ruim 200 meter hebben heel veel impact. We willen ons vanuit goed rentmeesterschap inspannen om energie te besparen en op te wekken. In Veenendaal willen we dat vooral doen door veel zonne-energie op te wekken. In een amendement hebben we vorig jaar aangegeven dat er in Veenendaal geen ruimte is voor grote windmolens. Dat is in de RES 1.0 heel goed verwerkt. De discussie gaat over zoekgebieden voor windenergie net over de grenzen van onze gemeente. En dus nog steeds dicht bij de bebouwing van Veenendaal. We hebben aangekondigd dat we in juni een amendement indienen wat inzet op een grotere afstand tussen een windturbine en woningen. Wat ons betreft wordt dit net als in andere Europese landen, van onze woningen”.

De fractie van de VVD vindt dat Veenendaal al genoeg doet en kan zich niet vinden in mogelijke windmolens bij de buren: “Veenendaal draagt haar deel bij aan duurzame energie opwek, namelijk 0,047 Terawattuur door zon op daken en parkeerterreinen. De VVD vindt dit passend bij Veenendaal. Grote moeite heeft zij echter met de zoeklocaties voor windenergie van onze buurgemeenten. Deze locaties voor megawindturbines zullen voor overlast gaan zorgen bij onze inwoners, vooral in Veenendaal-West. Daarbij wordt ook geluisterd naar de meer dan 5000 petitie-ondertekenaars en naar de insprekers. Een tegenstem of uitstel van de besluitvorming RES 1.0 heeft geen zin. Dan kun je alleen nog roepen vanaf de zijlijn. Wel is de VVD van plan een krachtig signaal te laten horen tegen deze zoeklocaties en wordt ingezet op een draagvlakmeting onder omwonenden in de opmaat naar de RES 2.0. Tevens vindt de VVD dat alternatieve technieken, zoals kernenergie en waterstof, versneld moeten worden ingezet. De strijd tegen deze megawindturbines zet zich voort”, zo laat Yvonne Bottema van de VVD weten.

Draagvlak, verantwoordelijkheid, maar ook voorzichtigheid is voor de ChristenUnie van groot belang: “Voor de ChristenUnie is draagvlak vanuit de Veenendaalse inwoners essentieel voor het eventueel plaatsen van windturbines op of tegen onze gemeentegrens aan. Voor windturbines van 200 meter of hoger dichtbij woongebieden is simpelweg geen plaats. We zijn ons bewust van de mogelijk negatieve gevolgen door slagschaduw, geluid en/of andere gezondheidsrisico’s. Dat vraagt van ons allereerst voorzichtigheid.

Daarbij dragen ook de buurgemeenten een grote verantwoordelijkheid om te komen met plannen die integraal gedragen worden door de omwonenden. Het is voor de ChristenUnie te gemakkelijk dat buurgemeenten de windturbines ver buiten de eigen dorpskern zetten en daarmee het probleem feitelijk bij Veenendaal neerleggen. Daarom pleit de fractie voor een ruimere afstand van windturbines tot de woongebieden en wordt de wethouder verzocht het gesprek aan te gaan met de gemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug”, zo merkt Jonathan van den Heuvel, Raadslid ChristenUnie op.

Andere vormen van energievoorziening

Naast de windmolens kan er gedacht worden aan andere schonere vormen van energie. Bijvoorbeeld door het aardgasvrij maken van wijken of hele gemeenten. Het CDA in Veenendaal vindt dat hier zeker naar gekeken moet worden. Maar zij stelt ook: “De ambitie ‘Naar een aardgasvrij Veenendaal’ moet betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar. De praktijk in Veenendaal-Oost leert dat dit niet eenvoudig is”, aldus Eric Enzlin van het CDA.

Bron: https://www.xon.nu/8868-veenendaal-tegen-windmolens-op-de-grens-met-renswoude

Een gedachte over “Veenendaal tegen windmolens op de grens met Renswoude

  1. Hier lees je over de plannen van Renswoude en Overberg, wat je niet leest zijn de plannen van Rhenen. Veel wordt ontkend maar de voorbereidingen zijn al begonnen,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *